Informační memorandum podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ve znění pozdějších předpisů

 
Tento dokument poskytuje klientům informace o způsobu zpracování jejich osobních údajů  a o právech s nimi souvisejících.
 
Správcem  osobních údajů je Kačurák Milan a zpracovává  následující informace:
identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, osobní stav, číslo OP
kontaktní osobní údaje (trvalé bydliště popř. kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo)
nezpracovává zvláštní kategorii osobních údajů, tzv. citlivé údaje (mimo povinnost stanovenou platnými právními předpisy)
 
Zpracování osobních údajů je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:
subjekt údajů udělil souhlas se zpracování svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pří výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
 
Účel zpracování osobních údajů
 
Správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a mezích stanovených platnou právní úpravou, zejm. v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje k těmto účelům:
realizace smluvního vztahu
komunikace s klientem
-   naplnění zákona 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů   ?
 
 
Doba zpracování osobních údajů
 
Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajícíh z obchodního vztahu.
 
 
 
 
- 2 -
 
Další informace o zpracování osobních údajů
 
Osobní údaje jsou zpracovávány správcem v  programu Microsoft office a mohou být poskytnuty v souladu se zákonem pouze kontrolním orgánům.
 
 
 
Poučení o právech subjektů údajů
 
Subjekt údajů má:
právo na přístup k jeho osobním údajům
právo na opravu nepřesných  a doplnění neúplných osobních údajů
právo na výmaz osobních údajů (důvod stanovený obecným nařízením)
právo na omezení zpracování osobních údajů (důvod stanovený obecným nařízením)
právo vznést námitku
pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracování osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoli odvolat
 
Pokud se subjekt domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.